ท่านต้องการให้ อบต.เกาะแก้ว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 6 )
26.09%
ระบบคมนาคม ( 5 )
21.74%
ระบบสาธารณูปโภค ( 3 )
13.04%
การบริการด้านภาษี ( 3 )
13.04%
การส่งเสริมอาชีพ ( 6 )
26.09%